Mesafeli Satış Sözleşmesi

loading

KUR HESAPLA

İPEKSOY FİLO

MOTORLU KARA NAKİL ARACI KİRALAMA SÖZLEŞMESİ GENEL KOŞULLAR

1. TARAFLAR

Bir yanda merkez adresi İkitelli O.S.B Mh.Bedrettin Dalan Bulvarı No:1/17 Başakşehir/İstanbul olan İPEKSOY İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ TİCARET A.Ş. ile diğer tarafta işbu sözleşmeyi imzalayan gerçek veya tüzel kişi arasında işbu Motorlu Kara Nakil Aracı Kiralama Sözleşmesi Genel Koşulları imzalanmıştır.

2. TANIMLAR

KİRALAYAN: İPEKSOY İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ TİCARET A.Ş. 

KİRACI: İşbu sözleşmeyi imza eden gerçek veya tüzel kişiyi,

KULLANICI: Kira sözleşmesi/araç teslim formunda aracı kullanacak kişi olarak belirtilen sürücüyü,

ARAÇ: Marka, model, plaka ve sair özellikleri kira sözleşmesi ve araç teslim formunda belirtilen ve kira süresi boyunca Kiracı’ya kullandırılmak üzere kiralanan motorlu kara nakil vasıtasını,

GENEL KOŞULLAR: İşbu Motorlu Kara Nakil Aracı Kiralama Sözleşmesi Genel Koşullarını,

KİRA SÖZLEŞMESİ: Kiralanan aracın grup, marka, model, plaka sair özellikleri ve kira süresi, kira bedeli, güvence kapsamı ve sair hususların düzenlendiği Motorlu Kara Nakil Aracı Kiralama Sözleşmesini,

ARAÇ TESLİM FORMU: Kiralanan aracın KİRACI ’ya teslim edildiğini, teslim esnasındaki durumu ve sair hususlar ile aracın KİRALAYAN'a iadesi esnasında durumu ve sair hususların düzenlendiği formu.

SİPARİŞ TEYİT FORMU : Kiralanan aracın KİRACI ’ya teslim edilirken hangi özelliklerde araç kiraladığını ve teslim aldığını , teslim esnasındaki durumu ve sair hususlar ile aracın KİRALAYAN'a iadesi esnasında durumu ve sair hususların düzenlendiği formu.

ARAÇ İADE FORMU: Kiralanan aracın KİRALAYAN'a iade edildiği ve iade esnasındaki durumu ve sair hususların düzenlendiği formu,

GÜNLÜK KİRA TUTARI: En fazla 24 saatlik kiralama süresi için diğer tüm ücret ve giderler hariç KİRACI'nın ödeyeceği kira tutarını,

AYLIK KİRA TUTARI: En fazla 30 günlük kiralama süresi için, diğer tüm ücret ve giderler hariç KİRACI'nın ödeyeceği kira tutarını ifade eder.

3. KONU

İşbu Genel Koşulların konusu, kira sözleşmesi ile KİRACI'ya kullandırılmak üzere kiralanan aracın kira koşulları ve KİRACI’nın bunun karşılığında belirlenen kira ve sair bedellerin ödenmesinin şekil ve şartları ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

4. ARACIN TESLİMİ VE KULLANIMI

4.1. Kira sözleşmesi ile araç kira süresince KİRACI’ya kiralanmış olup KİRACI, aracı kira sözleşmesi araç teslim formu ve işbu genel koşullarda belirtilen hususlara uygun olarak kullanmayı kira ücreti ile kira sözleşmesi, araç teslim formu, sipariş teyit formu ve işbu genel koşullarda belirtilen ücretleri/bedelleri ödemeyi ve kira sözleşmesi, araç teslim formu ile işbu genel koşullarda belirtilen tüm hususları kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

4.2. Araç Teslim Formu ile sipariş teyit formu, Kira sözleşmesinin düzenlenmediği durumlarda, Kira sözleşmesi ve Araç teslim formu yerine geçecektir. Kira sözleşmesinin düzenlendiği durumlarda ise, araç teslim formunun imzalanması aşamasında Tarafların mutabakatı neticesinde kira sözleşmesinde belirtilen araç, hizmet, ücret ve sair bilgilerde değişiklik olması halinde, güncel bilgiler araç teslim formunda düzenlenecektir. Araç teslim formu ile kira sözleşmesi arasında farklılık olması durumunda araç teslim formunda yer alan bilgiler geçerli kabul edilecektir.

4.3. Araç, KİRALAYAN tarafından KİRACI‘ya tüm lastikleri, araca ait belgeleri, aksesuarı, teçhizatı ve avadanlıklarıyla birlikte ve periyodik bakımları tam ve eksiksiz yaptırılmış olarak araç teslim formu ile teslim edilmiştir. KİRACI, söz konusu aracı teslim formunda belirtilenler hariç olmak üzere-mekanik ve kaporta açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, araçta hiçbir hasar ya da kaza izi bulunmadığını kabul eder.

4.4. KİRACI, araç üreticisi tarafından hazırlanan araç kullanım kılavuzunun içinde yazılı hususlara ve garanti şartlarına uymayı, aracın kullanımında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, gerekli bakım ve servis hizmetlerini aksatmadan yaptırmayı ve aracın iyi durumda bulunmasını sağlamayı kabul ve taahhüt eder. Kiralanan araçların periyodik bakımlarının masrafı (araç üreticisi tarafından hazırlanan periyodik bakım cetvelinde sayılanlarla sınırlı olarak) kira süresi içinde KİRALAYAN'A ait olacaktır. KİRACI; araçların, kira süresi içindeki tüm periyodik bakımlarını üretici firmanın garanti ve bakım karnesiyle bildirmiş olduğu kilometrelerde ve zamanlarda hiçbir ödeme yapmadan, KİRALAYAN’ın belirttiği yetkili servislerde yaptırmak zorundadır. KİRACI gerekli acil durumlarda, araçların periyodik bakımlarını başka servislerde yaptırmak zorunda kaldığı hallerde, periyodik bakımı KİRALAYANI önceden bilgilendirmek ve onayını almak koşulu ile yaptırabilecektir. Araçların periyodik bakımları hangi yetkili serviste yapılırsa yapılsın KİRALAYAN'ın belirleyeceği orijinal ya da muadil parçalar kullanılmak suretiyle yapılacaktır.

4.5. KİRACI, aracı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili bütün yasal hükümlere uygun olarak, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kullanmayı kabul ve taahhüt eder. Ayrıca KİRACI, aracın marka ve modeli dikkate alınarak, kiralama amacına uygun olmayan şekil (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere hayvan ve ticari yük ve yolcu  taşınması, araca zarar verecek şekilde ve yükleme haddini aşacak şahsi yük/eşya taşınması, başka bir aracı itme, çekme, Gümrük mevzuatına ve diğer tüm kanunlara aykırı maddelerin taşınması, Motorlu sporlarda; sürat tayini, yarış, ralli sağlamlık ve hız denemeleri dahil,  vb)  yer ve şartlar (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere dağlık arazi kum, arazi, dere yatağı, bataklık, karayolu dışında tarifesiz feribotlarda vs. gibi) ile alkol veya uyuşturucu madde almış bir kişi veya ek sürücü olarak belirtilmeyen sürücü tarafından amaçları dışında teknik yapısı ve tahammül gücüne uygun olmayan yer ve yollarda, kısaca olağan dışı ve trafik koşullarına uygun olmayan yol şartlarda, aracı aşağıdaki açıklanan şekillerde kullanmayacak aksi takdirde ortaya çıkan ceza ve her hangi bir nam ve isim adı altında doğacak bilcümle masraf ve zararlardan sorumlu olacaktır

4.6. Araç, kira sözleşmesi ve araç teslim formunda aracın grubuna göre belirtilecek olan geçerli süreye haiz sürücü belgesi ve yaş sınırı bakımından yeterliliği sağlamış olan sürücü ve/veya ek sürücü tarafından kullanılacaktır. KİRACI, kira sözleşmesi ve araç teslim formunda belirtilen ek sürücünün/kullanıcının, kira sözleşmesi, araç teslim formu ve genel koşullara tam ve eksiksiz olarak uymasını sağlamakla yükümlüdür Ayrıca aracın kullanımı nedeniyle vuku bulacak hasar ve zararlardan KİRACI, sürücü ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

4.7. KİRACI, araçta KİRALAYAN'ın yazılı izni olmadan hiçbir değişiklik yapmamayı kabul ve taahhüt eder. Aksi halde eski hale getirme giderlerinden ve aracın uğradığı zararlardan KİRACI sorumludur. Ek olarak aracın odometresine (km göstergesine) müdahale edildiği tespit edildiği takdirde hukuki ve cezai başvuru hakkı saklı kalmak kaydı ile km aşım birim bedelinin 10 katı cezai şart uygulanacaktır.  Ayrıca bu nedenle oluşacak zararlar kiracıya aittir ve bu zararlardan kaynaklı tüm hukuki tazmin hakları saklıdır.

4.8. KIRACI sağlam ve iyi durumda teslim aldığı araçta, kullanım hatası ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik vb. nedenlerle ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hatalı vites değiştirilmesi nedeni ile şanzıman arızası, uyarı ışığı yandığı halde aracın kullanılmaya devam edilmesi nedeniyle oluşacak hasarlar, aracın altının vurulması suretiyle ortaya çıkan hasarlar, lastik ve jant gibi aksamlara zarar verilmesi, yakıttan kaynaklı arıza ve hasarlar vb. durumlarda oluşan her türlü mekanik ve elektrik dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

4.9. Aracın, tüm yakıt, otopark, HGS, OGS, otoyol, köprü vs. geçiş ücretleri ile trafik para cezaları, faiz ve feri’leri kısaca kullanımdan kaynaklanan tüm giderleri KİRACI'ya ait olup, KİRACI tarafından ödenecektir. Kira süresi sona erse bile, kira süresi içinde düzenlenen her türlü cezadan KİRACI sorumludur. Ceza makbuzunun isim ve imza olmaksızın sadece plaka numarasına yazılması halinde dahi, KİRACI mevcut cezayı ödemeyi kabul eder. Kira süresi içerisinde araca düzenlenecek OGS, HGS otoyol, köprü vs. geçiş ve otopark ücretleri ile trafik para cezalarına ilişkin KİRALAYAN'a ulaşan ceza makbuzları KİRALAYAN tarafından ödenecek ve ödenen tutar ile var ise gecikme faizi ve ferileri, ayrıca geçiş, otopark ve/veya ceza bedelinden hariç her bir işlem için 10 TL (KDV hariç) hizmet bedeli de eklenerek KİRACI'dan tahsil edilecektir. Kira sözleşmesi ve işbu genel koşullar sona ermiş olsa dahi KIRACI işbu tutarlardan sorumludur. KİRACI, OGS, HGS, otoyol, köprü vs. geçiş giderleri ve trafik para cezalarına KİRALAYAN tarafından itiraz edilmesini talep edemez, KİRALAYAN tarafından itiraz edilmemesinden dolayı ceza tutarlarını ödemekten kaçınamaz ve bu konuda KİRALAYAN'dan herhangi bir talepte bulunamaz. Ayrıca KİRALAYAN, otopark, OGS, HGS Otoyol, köprü vs. geçiş ücretleri, trafik cezaları ve faiz ve ferileri ile hizmet bedellerini, kira süresinin sonunu beklemeksizin ve herhangi bir izne ve bildirime gerek olmaksızın KİRACI'nin kredi kartından ve/veya teminatından mahsup ederek tahsil etmeye yetkilidir. KİRALAYAN'ın bu yetkisi sözleşme süresi ile sınırlı olmayıp, KİRACI, KİRALAYAN'in bu yetkisini peşinen kabul eder.

4.10. KİRACI, araçlar üzerinde doğabilecek zararların ve KlRALAYAN in sözleşmeden kaynaklanacak diğer alacak ve sair haklarının teminatı olmak üzere, araç grubuna göre Kira Sözleşmesinde KİRALAYAN tarafından belirlenecek, (KİRACI tarafından verilecek hasar/zarar miktarının sınırlanması anlamına gelmemek kaydıyla ve bu tutarı aşan hasar/zarar bedellerini tahsil hakkı saklı kalmak üzere) teminat bedelini araç tesliminden önce KİRALAYAN'a, KİRALAYAN’in tercihine göre kredi kartı ile ödeyecek veya bloke konulmasını sağlayacaktır. Bu teminat bedeli, aracın eksiksiz ve sorunsuz olarak KİRALAYAN'a kira sözleşmesinde belirtilen teslim yerinde ve zamanında teslim edilmesi ve KİRACI'nin herhangi bir borcu- nun bulunmaması halinde, aracın iade tarihinden itibaren 7 gün sonra, kredi kartından tahsil edilmiş ise aynı hesaba iade edilecek, blokaj uygulanmış ise blokaj kaldırılacaktır. Araçların eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde zamanında teslim edilmemesi veya KİRACI'nın kira ve/veya başkaca borçlarının bulunması halinde teminat bedeli, KİRACI'nin iznini almaya gerek olmaksızın bu alacaklara mahsun edilecek, teminat bedelini aşan hasar ve alacaklar KİRACI'dan ayrıca tahsil edilecektir.) KİRALAYAN, is bu teminat bedelini asan hasar ve alacaklarını da herhangi bir izne, hükme ve bildirime gerek olmaksızın KİRACININ kredi kartından, sözleşme süresiyle sınırlı olmaksızın tahsil etmeye yetkilidir.

4.11. Araç ile ilgili olarak yasalarda tanımlanan "işleten" sıfatı ile "Araç İşleten Sorumluluğu”na ilişkin tüm borç ve yükümlülükler KİRACI'ya ait olup, araçların üçüncü kişilere ve/ veya motorlu taşıtlara ve/veya çevreye vereceği tüm maddi ve manevi zararlardan KIRACI tek başına sorumludur. Bu sebeple KİRALAYAN'in ödemek zorunda kalacağı tüm zararları KIRACI tazmin edecektir. Kira Sözleşmesi ve Genel Koşullar sona ermiş olsa dahi KİRACI'nın kira süresi içinde meydana gelen zararlar nedeniyle sorumluluğu devam edecektir.

4.12. KİRACI, Kira sözleşmesi, Araç Teslim Formu ve Sipariş Teyit Formu ile Genel Koşullardan kaynaklanan kira ve/veya başkaca borcunu ödememesi nedeniyle hakkında ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir vs. talebinde bulunulması halinde, KİRALAYANIN teminat göstermesine gerek olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.13. Araç KİRACI'ya teslim edildikten sonra KİRACI ve/veya herhangi bir 3. Şahıs tarafından araç ile yasalara aykırı hareket edilmesi, aracın herhangi bir suça karışmış olması nedeniyle veya KİRACI'nın sorumlu olduğu herhangi bir nedenle, araca Resmi Makamlar tarafından el konulması veya buna benzer herhangi bir nedenle KİRACI'nın aracı kullanamaması halinde dahi kira sözleşmesi, araç teslim formu ve genel koşullar KİRALAYAN'ın fesih hakkı saklı kalmak şartıyla bütün şartlan ve sonuçları ile devam eder. KİRACI, KİRALAYAN'ın kira sözleşmesi, araç teslim formu ve genel koşulları hiçbir ihbar veya İhtara gerek kalmaksızın feshedebileceğini ve KİRALAYAN’ın var ise çekici, nakliye, otopark, teslimat, ceza, vergi, harç ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın KİRALAYAN’ın bu nedenle uğrayacak olduğu doğrudan ve/veya dolaylı bütün zararları hiçbir itiraz ileri sürmeksizin ilk talepte nakden ve defaten ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. KİRACI, kira süresi sona erse dahi, tedbirin devam ettiği sürece oluşacak günlük kira bedellerini tam ve zamanında ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Ayrıca resmi mercilerce araçlar üzerine konulan tedbirler nedeniyle araçların satılamaması durumunda, tedbirin kaldırılması amacıyla resmi mercilere verilmesi gereken teminat, banka teminat mektubu veya nakit blokaj masrafları ve diğer her türlü masraflardan KİRACI sorumludur

4.14. KIRACI, aracı, araç grubuna göre kira sözleşmesi, Sipariş Teyit Formu ve/ veya araç teslim formunda belirtilen kilometre sınırlamasına uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. Sipariş Teyit Formunda belirtilen Kilometre ve km aşım tutarları ana sözleşmede yazılmasa dahi, Araç Teslim Formu ve Sipariş Teyit Formunda belirtilen aşım birim bedeli tutarı esas alınır ve kiracıya yansıtılır. Buna ilaveten aracın odometresine (km göstergesine) müdahale edildiği tespit edildiği takdirde hukuki ve cezai başvuru hakkı saklı kalmak kaydı ile km aşım birim bedelinin 10 katı cezai şart uygulanacaktır.  Ayrıca bu nedenle oluşacak zararlar kiracıya aittir. Kira sözleşmesi, Sipariş Teyit Formu ve/ veya araç teslim formunda belirtilen kilometre sınırının aşılması durumunda KIRACI, kira sözleşmesinde belirtilen kilometre aşım bedelini ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.15. KİRACI kiraladığı araçta, Araç takip cihazının takılı olduğunu bildiğini KİRALAYANIN istediği zaman uzaktan araca müdahale ederek motorunu durdurabileceğini, yerini tespit edip aracı geri alabileceğini kabul ve beyan etmiştir. Bu hususa muvafakat etmiş olup, KİRALAYAN'dan her ne ad ve nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat veya zarar ziyan talebinde bulunmamayı peşinen kabul beyan ve taahhüt etmiştir. Söz konusu araç takip sisteminin kiracıdan kaynaklanan nedenlerle zarar görmesi, sökülmesi, sökülmeye teşebbüs edilmesi veya herhangi bir şekilde cihaza müdahale edilmesi halinde KİRALAYAN'in uğradığı sistemi söküp takma ve cihaz ücreti de dahil tüm zararları KİRACI tarafından karşılanacaktır. Aynı zamanda KİRACI, yukarıda belirtilenlerle sınırlı kalmamak üzere araç takip cihazına müdahale etmesi halinde, müdahale ettiği tarihte kiralanan aracın günlük kira bedeli üzerinden hesaplanacak yıllık kira bedeli tutarının iki katı tutarında cezai şart ödeyecektir. KİRACI, işbu ceza bedelinin aşırı veya fahiş olmadığını, kadri marufunda olduğunu ve hiçbir şekilde tenkisini talep etmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. KİRACI, araç takip sistemine yapılan tüm müdahalelerin is bu sözleşmenin feshi anlamına geldiğini peşinen kabul eder.

4.16. KIRACI, aracın kiralama sırasında deposunda mevcut bulunan akaryakıtı teslim aldığı gibi iade etmekle yükümlüdür. Aksi halde KIRALAYAN'ın bu nedenle oluşacak ve KİRALAYAN tarafından belirlenecek zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Aracın benzin göstergesi ile oynanması gibi nedenlerle araçta meydana gelebilecek arıza ve sair zararları KİRACI, derhal ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.17. Kış lastiği ek ürün olarak sunulmakta olup, ücretlidir. Kış lastiği bölge ve şubeye göre değişkenlik göstermektedir ve stoklarla sınırlıdır.

4.18. Kilometre sayacının bozulması, çalışmaması halinde ve yahut KIRACI’nin müdahalesiyle kilometre bilgilerinin değiştirilmesinin tespit edilmesi halinde, Araç takip sistemindeki kilometre bilgileri geçerli sayılacaktır. Aracın odometresine (km göstergesine) müdahale edildiği tespit edildiği takdirde cezai başvuru hakkı saklı kalmak kaydı ile km aşım birim bedelinin 10 katı cezai şart uygulanacaktır.  Ayrıca bu nedenle oluşacak zararlar kiracıya ittir. Aracın kilometre sayacı, bilgileri ve göstergesi ile oynanması gibi nedenlerle araçta meydana gelebilecek arıza ve sair zararları KİRACI, derhal ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. ÜCRETLENDİRME VE ÖDEME

5.1. KİRACI, kira sözleşmesi, genel koşullar, sipariş teyit formu ve araç teslim formunda yazılı olarak belirtilen tüm bedeller ile sayılanlarla sınırlı olmaksızın aşağıda belirtilen hizmetlere ilişkin bedelleri ödemekle yükümlüdür.

a. Kiralanan gün sayısı üzerinden hesaplanan kiralama bedelini,

b. Kiralanan araç için navigasyon cihazı, bebek koltuğu, kar lastiği vb. ilave hizmetler talep ettiği takdirde bu hizmetlerin ilave ücretini,

c.  Talep ettiği takdirde Hasar Onarım Güvencesi (CDW), Mini Hasar Güvencesi, Araç Hırsızlık Güvencesi (TP), İhtiyarı Mali Mesuliyet (IMM), Ferdi Kaza (PAI), Artan Mail Mesuliyet (excess) ve Maximum Sigorta (SCDW) Sigortasi prim tutarlarını,

d. Kiralama sonunda ortaya çıkabilecek, ek kira bedelini, tek yon ücretini ve kanunen uygulanan vergiler, kilometre aşım bedelini, hasar/zarar tazmin bedellerini, hizmet bedellerini, otopark, HGS, OGS, otoyol köprü geçiş ücretleri, trafik ceza tutarlarını, her sebeple olursa olsun sözleşmenin feshi halinde kiracı, işbu sözleşmede belirtilen cezai şartları ve uğranılan zararın hukuki tazminini ödemeyi gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. KİRACI, ödemeleri kira sözleşmesinde belirtilen şekilde yapacaktır. Kira süresinin ay veya 1 aydan daha kısa olması durumunda kira bedeli, kira sözleşmesinin imza anında peşin olarak tahsil edilecektir. Kira süresi ayı aşan kiralamalarda, ilk aya ilişkin kira bedeli kira sözleşmesinin imza anında, takip eden aylara ilişkin kira bedelleri ise takip eden her ayin başlangıcında aylık pesin olarak tahsil edilecektir. KİRACI, kira bedelinin kira sözleşmesi ve genel koşullar ile araç teslim formu ve sipariş teyit formu kapsamındaki diğer bedellerin ve yasal ödemelerin ödenmemesi durumunda hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın fatura tarihinden itibaren tüm bedellerin muaccel olacağını ve fatura tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası avans faiz oranının iki katı tutarınca temerrüt faizi ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. KİRALAYAN'ın kira sözleşmesi, araç teslim formu, sipariş teyit formu ve genel koşulları tek taraflı fesih hakkı saklıdır.

5.3. KİRACI, yukarıda belirtilen bedeller ile sayılanlarla sınır olmaksızın işbu kira sözleşmesi, genel koşullar, araç teslim formu ve sipariş teyit formundan kaynaklanan sair tüm bedellerin herhangi bir izne, hükme ve bildirime gerek olmaksızın kredi kartından, sözleşme süresi ile sınırlı olmaksızın, tahsil edilmesini gayri kabili rücu olarak kabul eder. İşbu sözleşme her ne sebeple olursa olsun sona erse veya feshedilse dahi işbu 5.3. maddesi süresiz olarak yürürlükte kalacaktır

5.4. KİRACI işbu sözleşmeden doğacak her türlü ve sorumlulukları karşılığı olarak taksit ödemeleri için verdiği senetlerden ayrı olarak sözleşme süresindeki toplam kira bedelleri meblağı kadar senedi kefili ile birlikte tanzim ve imzalayarak KİRALAYAN'a verecektir. İşbu senedin keşide ve vade tarihi sözleşmenin imza tarihi olacaktır.

6. HASAR, SİGORTA VE SORUMLULUK

6.1. KİRACI'ya kiralanan aracın KİRALAYAN tarafından yaptırılan aracın Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Mesuliyet Sorumluluk Sigortası teminatı kapsamı ve limitleri dışında kalan diğer motorlu kara nakil araçlarına, 3. Şahıslara ve araç içindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri ve sair mahiyette her türlü zarar ile birlikte ayrıca, maddi, manevi zararlar, değer kaybı ve kazanç kaybı dahil meydana gelecek tüm sorumluluk ve yükümlülükler KİRACI'ya aittir. KİRALAYA’NIN sigorta teminat kapsamı dışında ve/veya limitlerin üstünde kalan herhangi bir zararı tazmin etmesi halinde KİRACI, KİRALAYANIN yapmış olduğu ödemeyi, ödeme tarihinden itibaren işleyecek TC Merkez Bankası tarafından belirlenen avans faizi oranının iki katı oranında işleyecek temerrüt faizi ile birlikte KİRALAYANA gayri kabili rücu ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. KİRACI, kira sözleşmesinin imza anında, KİRALAYAN’ın çalıştığı sigorta şirketi tarafından yapılacak hasar onarım güvencesi (CDW), mini hasar güvencesi, araç hırsızlık güvencesi (TP) ve ihtiyari mali mesuliyet güvencesi (IMM), ferdi kaza güvencesi (PA), artan mali mesuliyet güvencesi (EXCESS) ve mini hasar güvencesi, ferdi kaza güvencesi (PAI), artan mali mesuliyet güvencesi(EXCESS) güvenceleri paketinden oluşan maksimum güvence (SCDW) 'den yararlanmak istediği takdirde, bunlara ait KİRALAYAN tarafından talep edilecek olan bedelleri kira bedeline ek olarak peşinen ödemekle yükümlüdür.

KİRACI, araç hırsızlık, hasar onarım, mini hasar, maksimum güvenceleri ve ihtiyari mali mesuliyet, ferdi kaza ve artan mali mesuliyet (EXCESS) sigortalarını talep ederek bedellerini ödemiş olsa dahi sayılanlarla sınırlı olmaksızın aşağıda belirtilen koşullarda kendisinin, aracın ve/veya sürücüsünün, araçta bulunan kişilerin ve/veya sair üçüncü şahısların ve/veya diğer araçların zarar görmesi durumunda hasar/zarar sorumluluğunu ve buna ilişkin tazminat, zarar ve giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı kabul eder.

a. Kaza anında alkollü olduğunun ve/veya uyuşturucu etkisi altında bulunduğunun tespit edildiği durumlarda,

b. Trafik kaza zaptının düzenlenmediği, alkol raporunun alınmadığı durumlarda,

c. Trafik kaza tutanağı, alkol raporu, kazaya karışan araçlara ait ruhsat fotokopileri, trafik sigorta poliçe fotokopileri, sürücü belgelerinin fotokopileri, görgü tespit tutanağı ile KİRALAYAN'ın talep edeceği yan ve sair belgelerin tam ve eksiksiz olarak kaza tarihinden itibaren en geç 3 gün içerisinde KİRALAYAN'a ibraz edilememesi durumunda,

d. Trafik yasalarına ve/veya 4.4. maddesinde sayılan hususlara aykırı vasıta kullanılması halinde, kasıtlı kazalarda,

e. KİRACI ve kira sözleşmesi ile sipariş teyit formu ve araç teslim formunda ek sürücü olarak belirlenen sürücü/sürücüler dışındakilerin aracı kullanması neticesinde meydana gelen kaza ve/veya hasarlarda,

f. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Zorunlu Mali Mesuliyet Sorumluluk Sigortası ve/veya kasko poliçeleri genel şartları gereğince hasar ve zarar bedellerinin her ne sebeple olursa olsun ödenmediği hallerde ve/veya sigorta şirketlerinin herhangi bir nedenle ödeme yapmadığı hallerde, KİRACI'nın bahse konu güvencelerden yararlanılabilmesi için (c) bendinde belirtilen belgeleri eksiksiz olarak KİRALAYAN a ibraz etmesi gerekmektedir. Aksi halde bu güvencelerden yararlanılamayacağı gibi KİRALAYAN işbu belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibrazı tarihine kadar ki döneme ilişkin işleyecek kira bedellerini de ayrıca talep ve tahsil etmeye yetkilidir. Kiracı, yukarıda belirtilen durumun gerçekleşmesi halinde kiralayanın uğradığı zararı tazmin etmeyi gayri kabili rücu ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Hasar onarım güvencesi ve araç hırsızlık güvencesi limiti, hasar/olay tarihindeki araç rayiç değerini geçmemek kaydıyla, hasar olay/tarihi itibariyle geçerli kasko sigortası genel şartlarında belirlenen limitler dahilinde olduğundan anılan genel şartlar kapsamı ve/veya limitleri dışında kalan, kiralanan araca, diğer motorlu kara nakil araçlarına, araçta bulunan kişilere ve sair üçüncü şahıslara karşı  doğması muhtemel tüm zarar, maddi ve manevi tazminatlar ile değer kaybı, kazanç kaybı ve bilcümle  zararlardan KIRACI sorumludur. Beyan ile hasar onarım ve araç hırsızlık güvencesi kapsamından yararlanılamaz. Ancak KIRACI tarafından mini hasar güvencesinin talep edilerek alınmış olması durumunda, hasar nedeniyle araçta oluşacak zararlar Kasko poliçesi kapsamında ve kiralayan tarafından kabul edilmiş olması kaydıyla #2.000#TL(ikibinlira) ve senede #2#(iki)  kere olmak kaydıyla limitle sınırlı olarak beyan ile karşılanabilecektir. Hasar ve/veya zararın, hasar onarım, mini hasar ve araç hırsızlık güvencesi kapsamında olup olmadığının tayininde KIRALAYAN yetkili olup, KIRACI, bu tespite itiraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

KİRALAYAN, kiracı tarafından mini hasar güvencesinin talep edilerek alınmış olması durumunda, hasar nedeniyle araçta oluşacak zararlar Kasko poliçesi kapsamında ve kiralayan tarafından kabul edilmiş olması kaydıyla #2.000#TL(ikibinlira) ve senede #2#(iki)  kere olmak kaydıyla limitle sınırlı olarak beyan ile karşılanmasına karar verilen hasarlar sonucu araçta meydana gelebilecek zararı karşılamayı anlaşabilmeleri yanında varsa değer ve kazanç kaybını kendisi ödemek zorundadır. Kiralayan, bu bedeli derhal veya insiyatifi tarafında kalmak koşuluyla hasarın giderildiği tarihte kiracıdan talep etme hakkına sahip olup KİRACI, hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın ve gayri kabili rücu bu bedeli ödemeyi derhal defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşmenin sona ereceği tarihe yakın bir tarihte meydana gelen ve aracın sözleşmenin sona ermesinden sonra bir müddet bu hasar nedeni ile kiralanamamasına neden olan hasarlarda KİRACI, KİRALAYAN’ın bu nedenle oluşacak kazanç kaybını da hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın ve gayri kabili rücu derhal defaten ödemekle yükümlüdür.

KIRALAYAN dilerse, bahse konu güvencelerden kaynaklanan kendisine ait risklere karşı sigorta poliçesi yaptırmaya yetkili olup, KİRACI bu poliçeler ve teminat kapsamından yararlanmayı/yararlandırmayı talep edemez. KIRACI, kiralanan aracın karıştığı kazalar ve sair nedenlerle diğer motorlu kara nakil araçlarına, sürücüye, araçta bulunan kişilere ve üçüncü şahıslara karşı, bedelini ödemiş olduğu sigorta poliçelerinin kapsam ve limitleri dışında kalan, doğması muhtemel her türlü zarardan sorumlu olacaktır. KIRACI, bedelini tam, eksiksiz ve peşinen ödemediği sigorta poliçelerinden ve bu policelerin teminat kapsamından yararlanmayı/yararlandırılmayı talep edemez. Ayrıca KIRACI, araç hirsizlik, hasar onarım, mini hasar, maksimum güvenceleri ve ihtiyari mali mesuliyet, ferdi kaza ve artan mali mesuliyet (EXCESS) sigortalarını talep ederek bedellerini ödemiş olsa dahi sayılanlarla sınırlı olmaksızın aşağıda belirtilen koşullarda kendisinin, aracın ve/veya sürücüsünün, araçta bulunan kişilerin ve/veya sair üçüncü şahısların ve/veya diğer araçların zarar görmesi durumunda hasar/zarar sorumluluğunu ve buna ilişkin tazminat, zarar ve giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı kabul eder.

6.3. KİRACI ve ek sürücüler, kaza halinde aşağıda belirtilen önlemleri yerine getirmekle yükümlüdür:

a. KİRALAYAN'a, 0212 320 18 18, 0537 726 18 18, 0553 822 25 18 numaralı Acil Yardım Hatlarını arayarak derhal bilgi vermek,

b. Aracı yerinden oynatmadan en yakın Polis veya Jandarma merkezine başvurarak kaza, hasar, hırsızlık, kayıp tespit tutanağı ile birlikte alkol raporunun alınmasını sağlamak,

c. Mümkün olması durumunda aracın kaza mahallindeki fotoğraflarını çekmek ,

d. İlgili kişilerin ve tanıkların isim ve adreslerini almak,

e. Çift taraflı kazalarda tarafın/tarafların ehliyet, ruhsat ve trafik sigorta poliçelerinin fotokopisini, fotokopinin mümkün olmadığı durumlarda bilgilerini almak (ehliyet, no, verildiği il, trafik sigorta poliçe numaralarını ve sigorta şirketinin ismi vs.),

f. Mevcut olmayan kusur sorumluluğu kabullenmemek,

g. Yeterli güvenlik önlemlerini almadan aracı terk etmemek

h. Maddi, ölümlü ve bedeni zararla sonuçlanan bir kaza meydana gelmesi durumunda derhal en yakın polis görevlilerine veya ilgili mercilere bildirmek,

j. Kaza bildirimini ve ilgili tutanak ve raporları en geç 24 saat içerisinde KİRALAYAN'a ulaştırmak ile yükümlü ve zorunlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4. KİRACI'nın yukarıda belirtilen güvenceleri almaması veya bedellerini kısmen veya tamamen ödememesi durumunda, araca, sürücüye, araçta bulunan kişilere, diğer motorlu kara nakil araçlarına, ücüncü şahıslara karşı, kira konusu motorlu kara nakil aracının karıştığı kazalar nedeniyle doğmuş ve/veya doğacak her türlü hasar, zarar, tazminat değer kayıpları ve kazanç kayıplarından KİRACI sorumlu olup, KİRACI işbu bedelleri ödemekle yükümlüdür. Kiralanan aracın pert olması halinde sözleşme kendiliğinden sona erer. Pert nedeniyle haricen kiralama yapılması gerektiği takdirde kiralama için yapılan ve ödenen ücret farkı kiracıya yansıtılır. Kiralanan aracın ağır hasar alması, ağır hasar raporu veya tutanağı hazırlanması gibi hallerde kiralayan , sözleşmeyi tek taraflı feshetmeye yetkilidir. Ağır hasar durumları : Airbag açılması, şase, podye ve direklerde hasar oluşması ve sair ağır hasar kapsamına giren tüm durumlar ağır hasar içeriğine dahildir.

6.5. Kaza durumunda, KİRALAYAN zarar ve tazminat tutarlarına karşılık bir ön provizyon (KİRACI tarafından verilecek zarar ve tazminat miktarının sınırlanması anlamına gelmemek kaydıyla ve bu tutarı aşan zarar ve tazminat bedellerini tahsil hakkı saklı kalmak üzere) KİRACI' nın kredi kartından bloke edecektir. KİRACI ön provizyon ile yapılan kira bedeli hasar, zarar, tazminat bedeli tahsilatlarına itiraz etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6. KİRACI'nın hırsızlık güvencesi alması durumunda, bu güvenceden yararlanabilmesi için, hırsızlıkları önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. KİRACI'nın, herhangi bir hırsızlık durumunda aracın ruhsatını ve anahtarlarını iade ederek gerekli önlemleri aldığını ispatlaması ve hırsızlık olayı ile ilgili emniyet makamlarına gerekli başvuruyu yaparak buna dair resmi tutanağa ibraz etmesi gerekmektedir. Araç veya aracın herhangi bir parçasının, kirada iken çalınması durumunda gerekli olan bütün raporlar KİRACI tarafından temin edilerek KİRALAYAN'a İbraz edilecektir. Raporların, KİRACI tarafından 3 iş günü içerisinde verilmemesi veya olayın vuku tarihinde yürürlükte olan Türkiye Sigorta Reasürans Şirketleri Birliği kasko/sigorta genel şartları kapsamında olmaması durumunda (sayılanlarla sınırlı olmaksızın örnek olarak, araç üzerinde anahtar bırakılması ve/veya makbuz/fatura karşılığı olmaksızın aracın otopark/yıkama çalışanlarına teslimi ve/veya emniyeti suistimal vb. gibi hallerde) veya aşırma benzeri sigorta firmalarının hırsızlık olarak nitelendirmediği durumlarda KİRACI aracın veya araç parçalarının/donanımların güncel satın alma bedellerini derhal KİRALAYAN'a ödeyecektir. Bu ödemeye kadar geçen süre için KİRALAYAN'ın, KİRACI'dan kira bedeli talep etme hakkı saklıdır. Ayrıca KİRALAYAN'ın uğradığı zararları talep etme hakkı saklıdır. KİRACI'nın hırsızlık güvencesini almaması durumunda, araç veya aracın herhangi bir parçasının/donanımın güncel satın alma bedelini derhal ödemekle yükümlüdür.

6.7. KİRACI, kira sözleşmesi ve/veya araç teslim belgesi ile birlikte teslim aldığı ve kira sözleşmesi ve/veya araç teslim belgesinde belirtilen, kar zinciri, navigasyon, bebek koltuğu vb. ek ürünler ile araca ait belge, avadanlık, teçhizat ve aksesuarların muhafazasından sorumludur. Bu ürünler hasar ve hırsızlık güvencesi kapsamında değidir. ve hasar/zarar görmesi , kaybı veya çalınması halinde güncel satın alma bedeli KİRACI tarafından nakden, defaten ve derhal KİRALAYAN'a ödenecektir.

6.8. KİRALAYAN hiçbir şekilde KİRACI tarafından araçta taşınan ya da bırakılan herhangi bir malın kaybından ya da hasar görmesinden ya da çalınmasından veya aşırılmasından sorumlu tutulamaz. KİRACI, KİRALAYAN’ı bahsedilen türde bir kayıp, çalınma ya da hasar sonucu meydana gelebilecek dava, suçlama, şikâyet ve zarardan şimdiden gayrikabili rücu olarak ibra eder.

6.9. KİRALAYAN aracın üreticisi olmayıp, aracın ya da yedek parçalarının üretim hatası nedeniyle meydana gelebilecek zarar, kayıp ve tazminatlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6.10. Aracın kira süresi dışında ve/veya kira sözleşmesinde belirtilen sürücüler dışında veya yasalara veya kira sözleşmesi ve genel koşullara aykırı şekilde kullanılması halinde, KİRACI tarafından bedelleri ödenmiş olsa dahi yukarıda belirtilen güvenceler geçersiz olup, KİRACI sigorta, güvence ve yasal haklardan istifade edemez.

6.11. Aracın hizmet dışı kalmasından dolayı oluşabilecek zararlardan KİRALAYAN sorumlu değildir.

7. KİRALANAN OTOMOBİLLERİN İADESİ

7.1. KİRACI ‘nın, kiraladığı aracı, erken iade etmek istemesi durumunda, ücret iadesi yapıp yapmamak, KİRALAYAN'ın takdirindedir. Bu durumda, KİRALAYAN, kampanya vs. avantajlardan faydalanarak hak edilen ödül ve hizmetleri veya bunların bedelini talep etme hakkına sahiptir.

7.2. KİRACI, aracı, stepnesini tüm lastikleri, araca ait belgeleri, aksesuar, ek ürün ve teçhizatı ile avadanlıklarıyla birlikte teslim aldığı gibi kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formunda belirten KİRALAYAN’ın iade adresine, kira sözleşmesi ve/ veya araç teslim formunda belirtilen iade gün/saat ve yerinde eksiksiz ve hasarsız bir şekilde iade ve teslim edecektir. KİRACI KİRALAYAN'ın yazılı onayı ile araçları teslim etmesi gereken adresler dışında başka bir adrese teslim etmesi halinde KİRALAYAN tarafından belirlenecek olan tek yön ücreti ödeyecektir.

7.3. KİRACI aracı, araca ait belgeleri, aksesuar, ek ürün ve teçhizatı hasarsız, eksiksiz bir şekilde aldığı gibi teslim etmek zorundadır. Aracın iadesi esnasında tespit edilen olağan kullanım dışında oluşmuş, her türlü hasar ve zarardan KİRACI sorumlu olup, KİRACI, KİRALAYAN tarafından tespit edilecek tutarı derhal ödemekle yükümlüdür. Ayrıca KİRALAYAN araçtaki hasar ve eksiklikleri teslim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde detaylı olarak inceleme ve KİRACI'ya bildirme hakkına sahiptir. Aracın iade esnasında araç teslim formu/tutanak tanzim edilmiş olması KİRALAYAN’ın işbu kontrol ve bildirim hakkından vazgeçmiş olduğu anlamını taşımaz. Araçlarda olağan kullanım dışında oluşmuş, her türlü hasar ve zarardan KİRACI sorumlu olacaktır.

7.4. KİRACI, bütün uzatmalar için KİRALAYAN'a başvuracak ve KİRALAYAN’In yazılı onayını alacaktır. Yazılı onay alınmaksızın yapılan uzatmalarda KİRALAYAN’ın aracı hukuka aykırı olarak yedinde bulundurduğu taraflarca kabul edilmiştir. KİRACI'nın kira sözleşmesi, araç teslim formu ve işbu genel koşulların herhangi bir maddesine uymaması, özellikle aracı kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formunda belirtilen zamanda teslim etmemesi halinde KİRACI, KİRALAYAN'a bahsedilen araca nerede olursa olsun ön uyarıya, izne veya hükme gerek kalmadan derhal geri alma ve el koyma yetkisi tanır. KİRACI, KİRALAYAN’dan bu nedenle hiçbir hak talebinde bulunmayacağını, tüm dava, şikâyet ve sair haklarından feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. KİRACI aracın KİRALAYAN tarafından geri alınması/el koyması sırasında meydana gelebilecek hasar ve harcamaları ödemekle yükümlüdür. KİRALAYAN, aracın geri alınması/ el koyulması sırasında araçta bulunan nesne veya maddelerin kaybından ya da hasarından sorumlu değildir.

7.5. Ayrıca, aracın iade tarih ve saatinde teslim edilmemesi halinde KİRACI, ilk 1 saat ve üzeri gecikmeler için günlük kira bedelinin 1/3’ü, 2 saat ve üzeri gecikmeler için 2/3’ü, 3 saat ve üzeri gecikmelerde 1 tam günlük ücret ve 24 saat ve üzeri gecikmelerde her gün için o araca ait en yüksek günlük kira bedelini ödemekle yükümlü olacaktır. KİRACI, bu durumda KİRALAYAN’ın rezervasyon planının aksaması/ bozulmasından kaynaklananlar da dahil olmak üzere oluşacak her türlü zararını da ödemekle yükümlüdür. Ayrıca bu husus kira sözleşmesinin uzadığı veya belirsiz süreli hale geldiği şeklinde yorumlanamaz.

8. FESİH HAKKI, SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE CEZAİ ŞART

8.1. İşbu genel koşular, kira sözleşmesi ve araç teslim formu, imza tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, kiralanan aracın kira sözleşmesi, araç teslim formu ve genel koşullar hükümlerine uygun olarak KİRALAYAN ‘a teslim edilmesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. Sözleşme sona erse dahi KİRALAYAN kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formundan doğan haklarını talep etmeye yetkilidir.

8.2. KİRALAYAN gerek görmesi durumunda, kira süresi içerisinde herhangi bir sebebe bağlı olmaksızın hiçbir ihbara, ihtara veya hükme gerek olmaksızın kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formunu önelsiz, tek taraflı ve tazminatsız olarak feshetme hakkına sahiptir.

8.3. KİRACI kira sözleşmesi, genel koşullar, araç teslim formunda yer alan yükümlülük ve taahhütlerinden herhangi biri veya tamamına kısmen veya tamamen riayet etmemesi halinde, KİRALAYAN hiçbir ihbara, ihtara veya hükme gerek olmaksızın kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formunu önelsiz ve tek taraflı olarak fesh etme hakkına sahiptir.

8.4. KİRACI'nın ticareti terk etmesi, konkordatoya müracaat etmesi, aleyhine herhangi bir yolla icra takibine başlanması, ödeme güçlüğüne düşmesi tasfiyeye gidilmesi veya iflası için başvurulmuş olması veya iflas erteleme talebi ile mahkemeye başvurulmuş olması veya kira bedelini veya işbu sözleşmeden kaynaklanan KİRALAYAN alacaklarından herhangi birinin zamanında tam ve eksiksiz olarak ödenmemesi veya aracın herhangi bir yerde terk edilmiş bulunması (KİRALAYAN'ın takdirine bağlı olarak) halinde kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formu hiçbir ihbara, ihtara veya hükme lüzum olmaksızın kendiliğinden fesih olur.

8.5. Kira sözleşmesi ve genel koşulların fesih olduğu tarihten itibaren KİRACI en geç 3 saat içerisinde kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formunda belirtilen teslim yerinde aracı KİRALAYAN'a teslim edecektir. Teslimatı yapmadığı taktirde hiçbir ihbara, ihtara veya karara gerek olmadan bulunduğu yerde araca KİRALAYAN'ın el koyarak teslim almasını KİRACI şimdiden gayrikabili rücu olarak kabul eder. KİRACI, KİRALAYAN'ın el koyma hakkını kullanması nedeniyle KİRALAYAN'dan hiçbir hak talebinde bulunmayacağını, tüm dava, şikayet ve sair haklarından feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.6. Aracın KİRACI tarafından teslim edilmesi veya KİRALAYAN tarafından el konularak teslim alınması gününe kadar KİRACI'nın kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formundan doğan tüm yükümlülük ve sorumluluklarının aynen devam edeceğini KİRALAYAN’ın ise tüm yükümlük ve sorumluluktan kurtulacağını KIRACI kabul ve taahhüt eder.

8.7. İşbu sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun feshi halinde KİRACI, araç ister KİRACI tarafından teslim edilsin isterse KİRALAYAN tarafından el konularak teslim alınsın aracın teslim edildiğine veya teslim alındığına bakılmaksızın KİRACI kira sözleşmesi sonuna kadar kira bedellerinin tamamını, madde 7.5'te belirtilen gecikme bedellerini, doğacak KDV si ve madde 5.2 de belirtilen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası avans faiz oranının iki katı tutarındaki temerrüt faizi ile birlikte ve ayrıca tüm bu borçların temerrüt tarihinden fiili ödeme tarihine kadar aylık % 5 oranında hesaplanacak gecikme tazminatı ile birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

8.8. Uzun süreli kira sözleşmelerinde yeni dönem kira bedelinin kira dönemi başlangıcından itibaren üç gün içinde ödenmemesi halinde kiralayan kira sözleşmesini feshederek aracın bekletilmeksizin iadesini isteyebilir. Kiracı, kiralayanın kira sözleşmesini uzatmaması ve/veya sözleşmeyi feshederek aracın iadesini istemesinden itibaren üç gün içinde aracın teslim etmemesi halinde aracın kiralayanın rızası dışında kullanılmasından dolayı hukuki ve cezai sorumlu olacağını peşinen ve gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Kiracı borcunun muaccel olmasından itibaren üç iş günü içinde ödeme yapmaması halinde borcunu T.C.M.B reeskont faiz oranı üzerinden işleyecek faizi ile birlikte ödemeyi peşinen ve gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.     

8.9. Kiracı, teslim aldığı araçla kaza yapması halinde kiralanan araçta oluşacak değer kaybını Kasko ve Trafik Sigortasının karşılamadığı hallerde kiracı kiralanan araçtaki değer kaybından sorumlu olacak ve ödemekle yükümlü olacaktır.

8.10. KİRACI’nın yukarıda belirtilen güvence ve sigortaları talep ederek prim bedellerini tam, eksiksiz ve peşinen ödememesi durumunda, kiralanan araca, sürücüye, araçta bulunan kişilere, diğer motorlu kara nakil araçlarına, üçüncü şahıslara karşı, kira konusu motorlu kara nakil aracının karıştığı kazalar ve sair nedenlerle doğmuş ve/veya doğacak her türlü hasar, zarar, tazminat, değer kayıpları ve kazanç kayıplarından KİRACI sorumlu olup, KİRACI işbu bedelleri ödemekle yükümlüdür. Kiralanan araçların kaza nedeniyle onarımda geçen sürelerde aracın kiralayan tarafından kiralanamaması nedeniyle oluşacak kazanç kayıplarından kiracı sorumlu olacaktır.

9. MÜCBİR SEBEP VE AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜ

KİRALAYAN, aşağıda sayılan ancak tahdidi olmayan durumlarda işbu sözleşmeyi güncellenecek koşullarla devam ettirmek veya feshetmek konusunda seçimlik hakka sahiptir.

9.1. MÜCBİR SEBEP : Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Savaş -ilan edilmiş veya edilmemiş-, savaş hali, istila, yabancı düşmanların eylemleri, kapsamlı askeri seferberlik; iç savaş, isyan, ayaklanma ve devrim, askeri veya zorla ele geçirilmiş güç kullanımı, başkaldırı, terör eylemi, sabotaj veya korsanlık; döviz kısıtlamaları ve ticari kısıtlamalar, ambargo, yaptırım; yetkili mercilerin kararları --hukuka uygun olsun veya olmasın-, herhangi bir kanun veya kararnameye uygunluk, kamulaştırma, işlere el konulması, istimval, istimlak;  ölümcül salgın hastalık, epidemi, pandemi, doğal afet veya olağanüstü doğa olayı; patlama, yangın, ekipman imhası, ulaşım, telekomünikasyon, bilgi sistemleri veya enerjinin uzun süreli kesilmesi;  boykot, grev ve lokavt, iş yavaşlatma, fabrika ve binaların işgali gibi genel iş karışıklıkları vb) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.  Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır.

Mücbir Sebep vakası kesintisiz olarak 4 (dört) hafta devam ederse, her bir taraf, seçimi kendisinde olmak üzere, ilgili diğer tarafa yazılı bildirimde bulunmak şartıyla sözleşmeyi feshedebilir. Bu durumda KİRACI, kendisine teslim edilen aracı 3 (üç) gün içerisinde sözleşmede belirtilen araç iade ve teslim maddeleri çerçevesinde KİRALAYAN’a iade etmekle yükümlüdür. KİRACI, sözleşmenin bu nedenle feshi halinde hiçbir nam ve isim adı altında KİRALAYAN’dan hak, alacak ve tazminat talebinde bulunamaz.

9.2. AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜ :

KİRALAYAN tarafından işbu sözleşmede belirlenen kiralama bedeli ile sözleşmesel yükümlülüklerin sürekli ifasının, sözleşmenin kurulması sırasında makul olarak öngörmesinin beklenemeyeceği ve makul kontrolünün dışında bir olay nedeniyle aşırı ölçüde zorlaşması, olay veya sonuçlarından makul olarak kaçınılamayacak ve bunların üstesinden gelinemeyecek olması durumunda örneğin ülkedeki enflasyon artışının  olağan dışı ve tahmin edilemez boyutta olması, devalüasyon, ekonomik kriz  vb durumlarda taraflar, kiralama bedelinin mevcut koşullara göre güncellenmesi konusunda müzakerede bulunacaklardır. Müzakere süresinin 15 günü aşması ve tarafların mutabakata varamaması halinde KİRALAYAN, işbu sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak feshedebilir. Bu durumda KİRACI, kendisine teslim edilen aracı 3 (üç) gün içerisinde sözleşmede belirtilen araç iade ve teslim maddeleri çerçevesinde KİRALAYAN’a iade etmekle yükümlüdür. KİRACI, sözleşmenin bu nedenle feshi halinde hiçbir nam ve isim adı altında KİRALAYAN’dan hak, alacak ve tazminat talebinde bulunamaz.

10. DEVİR, TEMLİK, ALT KİRACI, HAPİS YASAĞI

10.1.KİRACI, KİRALAYAN'ın yazılı onayını almadan kira sözleşmesi ve genel koşulları bir başkasına devir ve temlik edemez; kendisine teslim edilen aracı hiçbir şekilde başkasının kullanımına tahsis edemez, teminat olarak gösteremez, kiralayamaz, üzerinde hapis hakkı kullanamaz veya buna benzer başka işlem yapamaz. Araç, KİRALAYAN'ın yazılı onayı olmaksızın yurt dışına çıkarılamaz. Yazılı onay alınması durumunda yurt dışı çıkışlarda tüm masraf ve sorumluluklar KİRACI'ya ait olacaktır.

10.2.KİRALAYAN, kira sözleşmesi, genel koşullar, şipariş teyit formu, araç teslim formu ve/veya bunlardan doğan hak, alacak ve yükümlülüklerini KİRACI'nın iznini almaya gerek olmaksızın bir başkasına devredebilir ve/veya temlik edebilir.

11. CEZAİ YÜKÜMLÜLÜK

KİRACI, KİRALAYAN'a ait aracı, kira süresi sonunda derhal veya kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formunun her ne sebeple olur ise olsun feshedilmesi halinde fesih tarihinden itibaren 3 saat içerisinde iade edeceğini taahhüt eder, iade etmemesi halinde TCK 155 maddesi gereğince Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma suçunu işlemiş olacağını bildiğini beyan eder.

12. DELİL

KİRACI, herhangi bir uyuşmazlık ortaya çıkması durumunda KİRALAYAN'ın defter ve kayıtlarının esas alınacağını, KİRALAYAN'ın defter ve kayıtlarının HMK 193. madde anlamında kesin ve kat’i delil olduğunu, KİRALAYAN'ın kayıtlarına hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

13. GİZLİLİK İLKESİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

KİRALAYAN ve KİRACI kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formu uyarınca vakıf olacakları diğer tarafa ait her türlü ticari ve mesleki bilginin gizli olduğunu kabul eder ve bu bilginin söz konusu taraflar ya da çalışanları tarafından üçüncü kişilere sözleşme sırasında ve sonrasında ifşa edilmemesini taahhüt ederler. KİRACI, kişisel bilgilerinin, kredi kartı vs. bilgilerinin KİRALAYAN tarafından saklanmasına muvafakat eder. Bu gizlilik taahhüdü kira sözleşmesi ve işbu genel koşullar sona erse veya iptal edilse dahi geçerliliğini muhafaza eder. KİRALAYAN'ın araç, marka, model, plaka, KİRACI, kullanıcı vs. gibi bilgileri hizmet aldığı 3. kişi ve kuruluşlarla paylaşması gizliliğin ihlali olarak değerlendirilemez. Ayrıca KİRACI KİRALAYAN tarafından kişisel bilgilerinin kaydedilerek ürün, hizmet ve kampanyalarla ilgili reklam, pazarlama ve bilgi amaçlı sms, mms, elektronik posta da dahil olmak üzere her türlü ticari elektronik ileti gönderilmesini ve diğer iletişim araçları kullanılarak kendisi ile iletişime geçilmesini kabul ve beyan eder.Taraflar birbirlerinin haberdar oldukları kişisel verilerini Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında koruma yükümü altında olduklarını karşılıklı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

Kiracı, kiralayanın kendi iş sınırları içinde kalmak ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yazılı kurallara aykırı olmamak koşuluyla kişisel verileri işleyebileceğini, iş ortakları ile sınırlı kalmak koşuluyla paylaşabileceğini, kiralayanın web sitesi, SMS ve diğer iletişim kanallarından kendisine veri ve bilgi paylaşımı yapabileceğini, kiralayana yazılı olarak bildirmedikçe iletişim kanallarından kendisine ve kiralayanın iş ortaklarına veri aktarımının sürdürüleceğini bildiğini peşinen ve gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Kişisel verilerin kullanılmasına ilişkin taahhütname işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. KİRACI, bu hükme aykırı davranması durumunda KİRALAYAN'ın doğacak her türlü zararını ödemekle yükümlüdür.

14. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Taraflar arasındaki her türlü anlaşmazlıkta Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacak ve anlaşmazlıkları çözümlemeye BAKIRKÖY Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

15. DEĞİŞİKLİK

Yazılı olmadığı takdirde bu hüküm ve koşullardaki herhangi bir değişiklik ya da ek geçersizdir.

16. TEBLİGAT

Taraflardan herhangi birisinin diğer tarafa göndereceği bildirimlerde veya tebligatlarda, işbu sözleşme ve araç teslim formunda yazılı bulunan adresleri, e-mail adresleri, fax ve gsm numaraları geçerlidir. Bu adreslerin değişikliği diğer tarafa yazılı olarak noter vasıtası ile bildirilmediği sürece, bu adreslere yapılacak tebligatlar tebellüğü tazammum edecektir. Tarafların e-mail adreslerine yapılacak bildirimler, bildirimin ertesi günü tebliğ edilmiş kabul edilir.

KİRACI'nın adres değişikliğinin bildirilmemesi, sözleşmede yazılı veya tescilli adresine tebligat yapılamaması, vadesi geçmiş kiralama bedeli bulunması ve de KİRACI'nın sözleşmeye aykırı davrandığının anlaşılması halinde borçlunun KİRALAYAN’a vermiş olduğu tüm senetler muaccel olur.

17. DAMGA VERGİSİ

Kira sözleşmesi, araç teslim formu ve genel koşullardan kaynaklanan Damga Vergisi KİRACI tarafından ödenecektir.

18. FERAGAT SAYILMAMA

KİRALAYAN’ın işbu genel koşullar, kira sözleşmesi, araç teslim formunda tanınan herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez.

19. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

İşbu genel koşullar, kira sözleşmesi, araç teslim formunda yer alan herhangi bir hükmün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.

20. EKLER

Gerek iş bu genel koşullar ile birlikte akdedilen gerekse işbu genel koşulların imzalanmasından sonra akdedilen kira sözleşmesi/leri, araç teslim formu/ları, araç iade formu/ları, KREDİ KARTI İLE ÖDEME TALİMATI FORMU (Mail-Order) işbu genel koşulların ayrılmaz bir parçası olup, birlikte yorumlanacaktır.© 2024 ipeksoyfilo.com.tr